Priebeh prípravy na skúšku z poľovníctva

Príprava na skúšku z poľovníctva pozostáva z troch častí, a to:

1. z teoretickej prípravy

2. z praktickej prípravy

3. zo streleckej prípravy

 

1. Teoretická príprava

Po oficiálnom zahájení otvorenia prípravy na skúšky z poľovníctva sa pokračuje v prednáškach v rámci teoretickej prípravy podľa vopred rozpísaného rozvrhu.

Výučba bude prebiehať počas víkendov prezenčnou formou.

Prednáša sa učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva podľa § 41 Skúšobného poriadku, Vyhlášky č. 344/2009 Z.z. v celkovom počte 70 hodín (1 skúšobný predmet = 10 hodín). Teoretická príprava sa považuje za absolvovanú vtedy, ak uchádzač absolvuje aspoň 60 vyučovacích hodín.

                                           Učebné predmety:

I.     Poľovnícka osveta

II.   Poľovnícka zoológia a biológia

III. Starostlivosť o zver a choroby zveri

IV. Lov zveri a poľovnícke plánovanie

V. Poľovnícka kynológia

VI. Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody

VII. Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva

 

2. Praktická príprava

Praktická príprava sa vykonáva po skončení teoretickej prípravy. Vykonáva sa v poľovnom revíri a na akciách OPK v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov.


3. Strelecká príprava

Streleckú prípravu tvorí:

-         strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami,

-         skúška zo streľby z poľovníckych zbraní,

-         teoretická skúška a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

 

Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou poľovníckou zbraňou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou.

 

Po absolvovaní streleckého výcviku uchádzač vykoná skúšku zo streľby poľovníckych zbraní. Táto skúška sa považuje za vykonanú vtedy, ak uchádzač:

- zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane,

              - zasiahne najmenej 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej zbrane.

Teoretická skúška pozostáva zo súboru otázok C, D, E určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky:  

- súbor otázok C: Základy konštrukcie a činnosti strených zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie zo zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici
   - súbor otázok D: Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami, praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci
   - súbor otázok E: ukážka praktického a bezpečného používania zbrane

 

 

Záverečná skúška z poľovníctva

Cieľom skúšky je zistiť, či má uchádzač požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či ovláda poľovnícku zoológiu a biológiu zveri, poľovnícku kynológiu, čie vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, či ovláda zásady zo streľby z nej, či vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

 

Skúška sa vykonáva prostredníctvom informačného systému (elektronicky). Do skúšobného testu, ktorý má 70 otázok, sa vygeneruje zo skúšobných predmetov po 10 otázok. Uchádzač má na vypracovanie skúšobného testu 120 minút.

 

Celkový výsledok skúšky sa kvalifikuje stupňom:
                                                                        - prospel, ak dosiahol zo skúšobného testu 80% všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50% správnych odpovedí z každého predmetu,

  - neprospel, ak sa nedosiahnu požadované výsledky.


Poplatok za prípravu na skúšku z poľovníctva je 600,-€, je možné ho uhradiť na jedenkrát v plnej sume alebo je možné si úhradu rozdeliť do troch splátok. V tejto sume sú zahrnuté všetky poplatky v rámci teoretickej a streleckej prípravy, a taktiež aj poplatky v rámci záverečných skúšok z poľovníctva. Po zaregistrovaní a oficiálnom otvorení prípravy majú uchádzači prístup do portálu www.polovnickeskusky.sk, kde je k dispozícii učebný materiál pre štúdium v elektronickej podobe. Taktiež na tomto portáli sú k dispozícii aj demotesty, prostredníctvom ktorých si môžu uchádzači precvičovať už osvojené poznatky z jednotlivých učebných predmetov.

V prípade záujmu je potrebné si podať prihlášku na prípravu na skúšku z poľovníctva. Prihlášku je možné podať osobne v kancelárii OPK Levice, zaslať poštou alebo prostredníctvom e-mailu na levice@opk.sk.

Doplnková skúška z poľovníctva
Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz, môže po absolvovaní záverečných skúšok z poľovníctva požiadať OPK Levice o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F. Uchádzači sú skúšaní zo súboru otázok A a B určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.