Nariadenie k AMO

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AFRICKÉHO a klasického moru ošípaných v populácii diviačej zveri

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice (ďalej len RVPS Levice ), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

n a r i a ď u j e

 

užívateľom poľovných revírov v pôsobnosti RVPS Levice

 

o p a t r e n i a

 

na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) a klasického moru ošípaných (ďalej len KMO) v populácii diviačej zveri:

 

 • v zmysle Národného kontrolného programu pre AMO v diviačej populácii na rok 2018 patrí okres Levice do oblasti s pasívnym monitoringom AMO a v zmysle Národného kontrolného programu pre KMO v diviačej populácii na rok 2018 do oblasti s nižším rizikom KMO

 

Pre užívateľa poľovného revíru sa nariaďuje:

 

 1. Celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie a schválený plán chovu a lovu a lov líšok hrdzavých. Lov diviačej zveri je vykonávaný za účelom monitoringu AMO, KMO a znižovania denzity diviačej zveri v poľovnom revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na poľovné revíri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje.

 2. Opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov:

 1. celoročný zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach

 2. celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách. Na vnadisku môže byť prítomné maximálne 5 kg jadrového krmiva za účelom lovu.

 3. lov je možné vykonávať:

- s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu

v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších

podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov,

laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických

zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci, s použitím umelého

osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov

- v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka za použitia vyššie uvedených

prostriedkov

 1. Asanáciu uhynutej diviačej zveri vykonať hlbokým zakopaním, spálením alebo v kafilerickom zariadení.

 2. Dodržiavať pri manipulácii s ulovenými diviakmi, ich zvyškami ako aj s uhynutými diviakmi, opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO a KMO.

 3. Opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri so zmenami správania a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pritom za uhynutú zver sa pokladá aj všetka zver usmrtená inak ako lovom (napr. usmrtená dopravným prostriedkom, veľkou šelmou a pod.) Vzorku od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na RVPS Levice do 24 hodín od nálezu kadáveru alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

 4. V prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihneď túto skutočnosť RVPS Levice na telefónne číslo 036/ 631 2352.

 5. Odber vzoriek v oprávnených prípadoch musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na odber vzoriek na KMO.

 6. Viesť užívateľom poľovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a rozdelení diviny dôslednú evidenciu.

 7. Predkladať mesačne príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia.


 

Za dodanie vzorky na laboratórne vyšetrenie sa považuje:

 • ak je vzorka dodaná na RVPS Levice v čo najkratšom čase od jej odberu,

 • ak vzorka obsahuje minimálne jeden z orgánov alebo tkanív (mandle, slezina a oblička). Okrem toho je možné odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú lymfatické uzliny. V pokročilom štádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobrať na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť resp. hrudnú kosť.

 • ak vzorka z ulovených diviakov obsahuje krvnú zrazeninu,

 • ak sú k vzorke priložené údaje o dátume ulovenia, revíri, katastri ulovenia, veku, pohlaví, správaní sa diviaka pred ulovením a mene strelca.


 


 

Finančná úhrada za dodanie vzoriek :


 

 • finančná úhrada bude vyplatená v zmysle pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava, ktoré sú zverejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na RVPS Levice,

 • od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 40 EUR za vzorky z každého nájdeného uhynutého diviaka

 • od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 10 EUR za vzorky z každého diviaka uloveného so zmenami správania

 • od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 30 EUR za ulovenú diviačicu a lanštiačku po predložení ich pohlavných orgánov.

Bez uvedenia čísla identifikačnej značky nie je možné vyplatiť úhradu za vzorku z uloveného diviaka, ulovené diviačice a lanštiačky (neplatí pri uhynutých diviakoch).


 

V prípade ulovenia virologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov na AMO alebo KMO, ktoré boli neškodne odstránené, či už kafilerickým podnikom, spálením alebo hlbokým zakopaním, bude vyplatená náhrada na základe žiadosti predloženej na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o stanovenú finančnú úhradu predložením faktúry spolu s prílohou (príloha č. 5 Národného kontrolného programu pre AMO alebo KMO v diviačej populácii na rok 2018).

 • 67 € užívateľovi poľovného revíru za každého uloveného virologicky pozitívneho diviaka bez rozdielu veku a hmotnosti,

 

 • 50 € za každého virologicky pozitívneho uhynutého diviaka, pričom pri náleze uhynutého diviaka na nepoľovných pozemkoch, užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, pričom ten, kto uhynutú zver nájde, je povinný upovedomiť o tom užívateľa poľovného revíru alebo OÚ odbor pozemkový a lesný alebo príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Africký mor a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu. V súčasnosti sa africký mor ošípaných vyskytuje na Ukrajine v bezprostrednej blízkosti Slovensko – ukrajinskej hranice, v Českej republike a Poľsku. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie vzniku a šíreniu afrického a klasického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 52 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

Toto nariadenie je účinné od 01.01.2018, v prípade zmeny nákazovej situácie budú vydané nové opatrenia.

 

 

 

 

 

 

MVDr. Ján Števko, v.r.

riaditeľ RVPS Levice


Obsah môjho príspevku