FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN 18.07.2020

FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN
 

Termín: 18.07.2020

Miesto: PR PZ Hubertus Žemberovce

Časový harmonogram:

8.00 hod. – zraz účastníkov na chate Hubertus, odbočka vpravo na konci obce z hlavnej cesty smer Hontianske Nemce

8.20 hod. – veterinárna prehliadka prihlásených psov

8.30 hod. – začiatok skúšok

Všeobecné ustanovenia:

Skúšok sa môžu zúčastniť jazvečíky, teriéry, sliediče, duriče, bez ohľadu na vek či vykonané skúšky, farbiare s PF, majitelia ktorých včas, do 18.06.2020, podali prihlášku na skúšky na OPK Levice, Dopravná č. 14 a zaplatili skúšobný poplatok 35,- € pre členov OPK Levice a SKCHTaF, a 45,- € pre ostatných. Poplatok je možné uhradiť na sekretariáte OPK, alebo na č. ú. SK55 0200 0000 0027 5269 4251, VS18072020, do poznámky uviesť meno psa alebo vodiča. Pri úhrade po uvedenom termíne organizátor skúšok nemôže garantovať prijatie prihlášky. Potvrdenie o zaplatení je potrebné predložiť k nahliadnutiu pred otvorením skúšok.  

Pre plemená organizované v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov je možnosť zadania titulu Víťaz FSMP, KV, CACT a CCT. Titul klubový víťaz môže byť udelený psovi/suke plemien SKCHTaF, ktorý získa najlepšie ocenenie a majiteľ je člen klubu, CACT, CT dostane najlepší v plemene, ktorý skončí v I.cene. 

 Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, vrátane poľovníckeho klobúka, musí mať platný poľovný lístok, preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz, vodiaci remeň, farbiarsky remeň /najmenej 5 m dlhý/, píšťalku, pušku a náboje. 

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre farbiarske skúšky malých plemien za každého počasia.

Úspešné absolvovanie skúšok kvalifikuje psa za poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie srnčej zveri.