Organizácia - Vznik a úlohy Obvodnej poľovníckej komory v Leviciach

Vznik a úlohy Obvodnej poľovníckej komory v

Leviciach


Obvodná poľovnícka komora Levice (ďalej len „OPK“) vznikla na základe § 41 ods. 4
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve na výročnej konferencii dňa 27.03.2010 ako
organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory( ďalej len „SPK“).  Svoju činnosť
vyvíja v obvode OLÚ Levice a združuje základné organizačné jednotky SPK, ktorými sú
užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti, základné organizačné jednotky,
ktoré nie sú užívateľmi poľovných revírov, ale v obvode ich pôsobnosti majú sídlo, ako i
fyzické osoby - členov SPK s trvalým pobytom v obvode jej pôsobnosti.
Činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich orgánov, organizačných
jednotiek a členov.
Výročnej konferencie konanej dňa 27.03.2010 sa zúčastnilo 89 delegátov a 3 hostia. 
Hlavnou úlohou výročnej konferencie OPK bolo zvoliť si svoje orgány -  predsedu OPK,
podpredsedov, členov Predstavenstva OPK, predsedu DR OPK, predsedu
disciplinárnej komisie OPK a sídlo OPK. V tajnom hlasovaní boli zvolení:

Predseda OPK :

   

František Zlehovec


Podpredsedovia  OPK :

 

Ing. Roman Steniemann

Ing. Arpád Saliga


Členovia Predstavenstva OPK :

RNDr. Ľubica Brašeňová - predseda Osvetovej komisie                                                                                      

Ing. Dušan Krajniak - predseda Poľovníckej  komisie

Ing. Alexander Bačík - predseda Ekonomickej  komisie                

Peter Kováč - predseda Kynologickej komisie

Ján Valentík - predseda Streleckej komisie

Ing. Igor Kopanica - predseda komisie pre životné prostredie

Karol Červeňanský - predseda Chovateľskej komisie


Predseda DR OPK :

Ing. Gabriel Belák, členovia :

Ing. Michal Bajan, Tibor Kovács


Predseda DK OPK :

Bc. Mikuláš Horka, členovia :

Peter Gunda, Milan Kis, Jozef Staňa, RNDr. Jozef ŠálkaOdborné komisie OPK :


Osvetová komisia - predseda  RNDr. Ľubica Brašeňová, členovia :

Magdaléna Kollárová, Tomáš Melich, Ing. Štefan Miko,  Ing. Ľubica Steinemannová,

Bernadetta Velebná.


Poľovnícka komisia - predseda  Ing. Dušan Krajniak, členovia :

Karol Červeňanský,  Štefan Fabian,  Ing. Štefan Fašánek,  Gabriel Halás,   Zsolt Hólya,

Ing. Zoltán Horváth,  Ing. Rudolf Jakab,   Oliver Kanás,   Milan Kvanka,   Jozef Megyesi,

Eduard Melich,   Ing. Štefan Minár,  Mikuláš Müller,  Gabriel Pilárik,  Ing. Arpád Saliga,

Ing. Roman Steinemann,  MVDr. Ján Števko,  Vladimír Števko,  Ing. Viliam Zajko


Ekonomická komisia - predseda   Ing. Alexander Bačík,členovia :

Ing. Jozef  Rosenberg,  RNDr. Alexander Varga,  Ing. Ľubica Steinemennová


Kynologická komisia : predseda  Peter Kováč, členovia :

Michal Alkus ,  Július Baka,  Ing. Július Bizoň,   Ján Füri,   Ľubomír Kmeťo, Ing. Peter

Mráz,  MVDr. Oberfranc Phd.,  Marian Pósa,   Ing. Arpád Saliga, Ing. Mikuláš Saliga,

Ing. Roman Steinemann,   Anton Šamo ,  Gabriel Velebný


Strelecká  komisia - predseda  Ján Valentík, členovia :

Ing. Július Antalfi st.,   Ing. Július Antalfi  ml.,   Ľudovít Gyönyör,     Zoltán Fabian, Michal

Hansko,    JUDr. Daniel Ľachký,   Ing. Marek Homoľa,    František Kossuth, Miroslav

Lisko,   Karol Šurda,  Ing. Jozef Zima

 

Komisia životného prostredia - predseda   Ing. Igor Kopanica, členovia :

Terézia Biela,    Roman Németh


Chovateľská komisia - predseda  Karol Červeňanský, členovia :

Ing. Dušan Krajniak,  Ing. Roman Steinemenn,  Ing. Stanislav Čajka, Gabriel Pilárik, Ing.

Roman Ďuriš,  Ing. Peter Bušniak,   RNDr. Ľubica Brašeňová,   Ing. Oto Uhrín, Jaroslav

Líška,   Ing. Arpád Saliga,  Miloš Húska,  Eduard Melich,   Tibor Vincenc,  Ing. Ondrej

Podolinský,  Ing. Tomáš Steinemann, Ing. Marek Homoľa, Miroslav Švec

 
  

OPK plní najmä tieto úlohy:

chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva,

ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s

poľovníctvom,

OPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu

a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva

Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako

súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa

etického kódexu a poľovníckeho poriadku, ktorý je súčasťou Stanov SPK.

organizuje a vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm. a)

zákona,

organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona,

vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo

strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov SPK,

organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na

tomto úseku,

organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov

hodnotiteľských komisií, vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľských komisií,

spolupracuje so štátnymi orgánmi a presadzuje záujmy poľovníctva pri príprave

návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku

poľovníctva,

zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môžu poveriť orgány štátnej správy

poľovníctva alebo SPK alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom

disciplinárnych orgánov.

OPK ďalej plní tieto úlohy:

poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva,

dohoduje a zabezpečuje pre držiteľov poľovných lístkov hromadné poistenie proti

škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo

usmrtením iných osôb a za škodu na veciach, ako aj úrazové poistenie  držiteľov

poľovných lístkov a iných osôb, vykonávajúcich činnosti vyplývajúce z úloh, ktoré plní

OPK,

udeľuje poľovnícke vyznamenania a ocenenia v súlade so smernicami SPK a OPK,

získava a organizuje mládež pre činnosť v SPK a vytvára jej preto organizačné a

materiálne podmienky,

podľa svojich možností vydáva Spravodaj OPK, odborné publikácie a ďalšie pomôcky,

vzdelávacie a propagačné materiály súvisiace s poľovníctvom,

podporuje výskum v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe,

spolupracuje s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny,

podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri,

v súčinnosti s orgánmi štátnej správy poľovníctva a štátnou veterinárnou a

potravinovou správou zabezpečuje zverozdravotné opatrenia,

organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a

akcie,

zabezpečuje mediálnu propagáciu poľovníctva,

Online prihláška
Obvodná poľovnícka komora Levice
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA
KOMORA LEVICE
logo
© 2012 OPK Levice | Admin
menu
Slovenský poľovnícky zväz
Poľovnícka organizácia Diana
menu
menu