Stanovy SPK


Slovenská poľovnícka komora na svojom ustanovujúcom sneme dňa

23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách:


1. časť

Všeobecné ustanovenia


§ 1

Názov a poslanie

1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna

organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

2. SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva

poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach

súvisiacich s poľovníctvom.

3. SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a

ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

4. SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie,

ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného

bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt

poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie

poľovníckej etiky podľa etického kódexu, ktorý je v prílohe č. 1 a poľovníckeho poriadku,

ktorý je v prílohe č. 2.


§ 2

Pôsobnosť, sídlo a identifikačné znaky

1. SPK vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a podľa zákona

zastupuje záujmy svojich členov v zahraničí.

2. Sídlom SPK je Bratislava.

3. IČO SPK 42175682.

4. Symboly SPK sú znak, hymna, zástava, pečiatka; symboly sú uvedené v prílohe č.

3.


§ 3

Úlohy SPK

1. Úlohy SPK:

a) organizuje a vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm.

a) zákona,

b) menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50

ods. 6 zákona,

c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a)

zákona,

d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo

strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov SPK,

f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na

tomto úseku,

g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov

hodnotiteľských komisií, vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľských komisií,

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi a presadzuje záujmy poľovníctva pri príprave

návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

i) spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej

republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri

návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov

ministerstva,

j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku

poľovníctva,

k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných

poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú

činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

l) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré

vyplývajú z jej stanov,

m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom

disciplinárnych orgánov.

2. SPK ďalej plní tieto úlohy:

a) poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva,

b) udeľuje poľovnícke vyznamenania a ocenenia,

c) získava a organizuje mládež pre činnosť v SPK a vytvára jej preto organizačné a

materiálne podmienky,

d) vydáva Spravodaj SPK, odborné publikácie a ďalšie pomôcky, vzdelávacie a

propagačné materiály súvisiace s poľovníctvom,

e) podporuje výskum v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe,

f) spolupracuje s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny,

g) podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri,

h) v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha

pri zabezpečení zverozdravotných opatrení,

i) organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a

akcie,

j) zabezpečuje mediálnu propagáciu poľovníctva,

k) prostredníctvom disciplinárnych orgánov rieši porušenie vnútorných predpisov SPK.


§ 4

Hospodárenie

1. SPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať

majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie

svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu, ak zabezpečuje úlohy, ktoré

vyplývajú zo zákona alebo poverenia MP SR podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona.

2. Zdrojmi príjmov SPK sú:

a) príjmy z členských príspevkov od fyzických osôb,

b) príjmy z členských príspevkov od právnických osôb,

c) zápisné,

d) poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov,

e) účelové príspevky,

f) dotácie,

g) dary,

h) príjmy z organizovania akcií,

i) príjmy z disciplinárnych opatrení,

j) ostatné finančné príjmy (úroky, tržby za predaný tovar, príjmy z predaja prebytočného

majetku, a pod.).


2. Časť

Členstvo v SPK


§ 5

Druhy členstva

1. Členom SPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na chove zveri,

starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Členom SPK môžu byť i iné fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o činnosť

v SPK v súlade s jej úlohami a cieľmi.

2. Fyzickou osobou podľa ods. 1 sa rozumie

a) občan SR,

b) cudzinec s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR,

c) cudzinec.

3. Právnickou osobou podľa ods. 1 sa rozumie

a) poľovnícka organizácia registrovaná podľa § 34 zákona,

b) právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu

zveri, starostlivosti o zver a životné prostredie podľa § 41 ods. 4 zákona,

c) iná právnická osoba, ktorá právo poľovníctva nevykonáva, ale má záujem o členstvo

v SPK a súhlasí s jej úlohami a cieľmi.


§ 6

Vznik a zánik členstva fyzickej osoby, jej práva a povinnosti

1. Podmienkou vzniku členstva fyzickej osoby v SPK je:

a) podanie žiadosti o prijatie do SPK,

b) záujem podieľať sa na chove zveri a starostlivosti o zver,

c) záujem starať sa o životné prostredie zveri a ochranu prírody,

d) záujem podieľať sa na činnosti SPK,

e) zaplatenie zápisného a členského príspevku.

Uchádzač  o členstvo v SPK nesmie konať proti záujmom, ktoré SPK chráni a

presadzuje.

2. Fyzickú osobu podľa § 5 ods. 2 písm. a), b) prijíma na základe písomnej žiadosti

predseda obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „OPK“), v obvode ktorej má žiadateľ

bydlisko. Fyzickú osobu podľa § 5 ods. 2 písm. c) prijíma na základe písomnej žiadosti

prezident SPK.

3. Členov SPK podľa § 5 ods. 2 písm. a), b) eviduje OPK, v obvode ktorej majú

bydlisko, členov podľa § 5 ods. 2 písm. c) eviduje SPK.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku,

prípadne účelového príspevku. Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie

zápisných príspevkov zaplatených na bežný rok.

5. Odmietnutie prijatia za člena musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť

doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutý žiadateľ má právo podať

odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na predstavenstvo OPK, ktoré rozhodne

s konečnou platnosťou.

Rozhodnutie prezidenta o zamietnutí žiadateľa podľa § 5 ods. 2 písm. c) je konečné a

odvolanie sa proti nemu nepripúšťa,

6. Členstvo v SPK preukazuje fyzická osoba členským preukazom, ktorý občanom SR

a cudzincom s pobytom na území SR vydáva a odníma miestne príslušná OPK,

cudzincom bez pobytu na území SR a čestným členom SPK preukaz vydáva SPK.

7. Členstvo v SPK vzniká fyzickej osobe aj vznikom členstva alebo pracovného alebo

obdobného pomeru v právnickej osobe, ktorá je členom SPK. Vznik členstva oznamuje

právnická osoba bezodkladne miestne príslušnej kancelárii OPK.

8. Členstvo v SPK fyzickej osobe zaniká

a) vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je

evidovaný; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,

b) rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK o zákaze činnosti v SPK; členstvo zaniká

dňom právoplatnosti rozhodnutia,

c) nezaplatením členského alebo účelového príspevku v stanovenej lehote,

d) zánikom právnickej osoby, prostredníctvom ktorej je členom; to neplatí, ak do 30 dní

požiada o individuálne členstvo alebo je alebo sa v tejto lehote sa stane členom SPK

prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorá je členom SPK.

e) zánikom členstva alebo pracovného alebo obdobného pomeru v právnickej osobe,

ktorá je členom SPK. To neplatí, ak je alebo sa stane členom SPK prostredníctvom inej

právnickej osoby, ktorá je členom SPK a do 30 dní to oznámi príslušnej OPK alebo v

tejto lehote požiada o individuálne členstvo v SPK. Zánik členstva alebo pracovného

alebo obdobného pomeru oznamuje právnická osoba bezodkladne príslušnej OPK,

f) smrťou člena.

g) Po zániku členstva člen nemá právo na vrátenie zápisného a členského za

kalendárny rok, v ktorom mu členstvo zaniklo.

9. Člen SPK má právo

a) podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatiach

organizovaných pre jej členov,

b) podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK a OPK,

c) voliť a byť volený do orgánov SPK na všetkých úrovniach,

d) byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,

e) využívať ostatné východy vyplývajúce z členstva v SPK.

10. Člen SPK je povinný

a) dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich

vyplývajúce,

b) prehlbovať si svoje odborné vedomosti potrebné pre činnosť v SPK,

c) bezodkladne oznamovať OPK všetky zmeny svojich údajov potrebné pre evidenciu

členstva, platenia členských príspevkov a držbu poľovného lístku,

d) nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

e) zaplatiť zápisné pri podaní prihlášky, ktoré sa nevracia žiadateľovi sa nevracia

žiadateľovi ani v prípade neprijatia za člena,

f) platiť členské príspevky na nasledujúce kalendárne roky najneskôr do 30.11. a

účelové príspevky v určenej lehote.


§ 7

Vznik a zánik členstva právnickej osoby, jej práva a povinnosti

1. Podmienkou vzniku členstva právnickej osoby v SPK je

a) podanie žiadosti o prijatie do SPK,

b) zaradenie medzi organizácie vedené v § 5 ods. 3,

c) sídlo na území SR,

d) nekonanie v rozpore s úlohami a záujmami, ktoré SPK chráni a presadzuje,

e) zaplatenie zápisného a členského príspevku.

2. Predseda OPK prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry OPK poľovnícku

organizáciu alebo právnickú osobu podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c), v územnej

pôsobnosti ktorej užíva poľovný revír alebo jeho prevažnú časť. Poľovnícku organizáciu

alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva

viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK

príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK,

ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje

členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje

práva a plnia svoje povinnosti okrem povinnosti uvedených v ods. 8 písm. b) a d) aj v

tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť.    

3. Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku,

prípadne účelového príspevku.

4. Odmietnutie prijatia za člena SPK musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a

oznámiť doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutý žiadateľ má právo

podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na predstavenstvo OPK, ktoré

rozhodne s konečnou platnosťou.

5. Členstvo v SPK preukazuje právnická osoba potvrdením o prijatí a začlenení do

OPK.

6. Členstvo v SPK právnickej osobe zaniká

a) vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je

evidovaná; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,

b) zánikom právnickej osoby; to neplatí, ak právny zástupca do 30 dní od prevzatia práv

a povinností príslušnej OPK oznámi, že trvá na pokračovaní členstva,

c) nezaplatením členských a účelových príspevkov v určenej lehote,

d) vylúčením na základe rozhodnutia predstavenstva OPK, ak koná v rozpore s cieľmi

a záujmami SPK alebo neplní úlohy vyplývajúce z členstva v SPK. Rozhodnutie o

vylúčení sa členovi SPK doručí doporučeným listom. Proti rozhodnutiu sa člen SPK

môže odvolať na predstavenstvo SPK, ktoré vo veci rozhodne s konečnou platnosťou.

Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie zápisného a členského.

7. Člen SPK má právo

a) podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatia

organizovaných pre jej členov,

b) podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK a OPK,

c) navrhovať svojich členov do orgánov SPK na všetkých úrovniach,

d) byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,

e) využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva v SPK.

8. Člen SPK je povinný

a) dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich

vyplývajúce,

b) bezodkladne oznamovať OPK všetky zmeny svojich údajov potrebné pre členskú

evidenciu, platenie členských príspevkov, ako i údaje týkajúce sa jeho členov alebo

pracovníkov, ktoré podmieňujú ich členstvo v SPK alebo držbu poľovného lístku,

c) nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

d) zaplatiť zápisné pri podaní  prihlášky, ktoré sa nevracia ani v prípade neprijatia za

člena,

e) platiť členské príspevky na bežný kalendárny rok do 31.3. a účelové príspevky v

stanovenej lehote.


§ 8

Čestné  členstvo v SPK

1. Čestnými členmi SPK môžu byť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na ich štátnu

príslušnosť alebo sídlo.

2. Čestné členstvo udeľuje prezident SPK na návrh člena prezídia alebo návrh OPK

fyzickým alebo právnickým osobám za mimoriadny prínos pre SPK.

3. Čestný člen nemá povinnosti člena SPK, nesmie však konať proti záujmom a

cieľom SPK. Čestný člen má len práva, ktoré mu prizná príslušný orgán SPK.

4. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím prezidenta SPK, ak čestný člen koná v rozpore

so záujmami a úlohami SPK.

5. Čestných členov eviduje kancelária SPK.


3. časť


§ 9

Členenie SPK

SPK sa člení na OPK, ktoré sú vytvorené z fyzických a právnických osôb v obvode ich

miestnej pôsobnosti

.

4. časť

SPK a jej orgány


§ 10

Členenie orgánov SPK

Orgánmi SPK sú:

a) snem,

b) prezídium,

c) prezident,

d) dozorná rada (ďalej len „DR SPK“),

e) disciplinárna komisia (ďalej len „DK SPK“)

.

§ 11

Snem

1. Snem je najvyšším orgánom SPK.

2. Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada

viac ako tretina členov SPK. Jednou tretinou členov SPK sa rozumie jedna tretina

OPK. Prezídium zvolá mimoriadny snem do 60 dní od doručenia žiadosti.

3. Prezídium zvoláva raz za 5 rokov výročný snem, ktorého sa zúčastňujú zvolení

delegáti podľa stanoveného kľúča. Výročného snemu sa zúčastňujú ako delegáti i

členovia prezídia SPK, predseda DR SPK a DK SPK. Medzi výročnými snemami sa

uskutočňujú snemy, ktorých sa zúčastňuje po jednom delegátovi za každú OPK,

členovia prezídia, predseda DR SPK a predseda DK SPK.

4. Zvolanie výročného snemu prezídium OPK oznámi všetkým OPK najmenej 60 dní

pred jeho konaním s dátumom a programom rokovania. Zvolanie snemov, ktoré sa

konajú každoročne medzi výročnými snemami, oznámi prezídium SPK najmenej 15

dní pred ich konaním s dátumom a programom rokovania.

5. Hlavné úlohy snemu:

a) určuje predmet činnosti SPK, schvaľuje stanovy, organizačný a rokovací poriadok

SPK, disciplinárny poriadok SPK, ich zmeny a doplnky, volebný poriadok a rokovací

poriadok snemu SPK,

b) volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,

c) volí a odvoláva predsedu DR SPK a ďalších štyroch jej členov,

d) volí a odvoláva predsedu DK SPK a šiestich jej členov,

e) volí a odvoláva predsedu kynologickej rady a ďalších jej členov,

f) určuje organizáciu kancelárie SPK,

g) schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,

h) určuje výšku poplatkov za vydanie poľovného lístka,

i) schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom SPK,

j) schvaľuje rozpočet SPK, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a DK SPK o

činnosti a hospodárení SPK,

k) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.

6. Ďalšie úlohy snemu:

a) schvaľuje hlavné smery činnosti SPK na nasledujúce obdobie,

b) volí zástupcov SPK do medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych

a streleckých organizácií, rozhoduje o zásadných otázkach spolupráce s inými

organizáciami sledujúcimi podobné ciele ako SPK,

c) schvaľuje vnútorné predpisy SPK,

d) berie na vedomie správu o činnosti DK SPK,

e) schvaľuje symboly SPK a ich zmeny.


§ 12

Prezídium

1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SPK; rozhoduje o všetkých veciach,

ktoré nie sú zákonom, týmito stanovami, vnútorným predpisom SPK alebo uznesením

snemu zverené inému orgánu SPK.

2. Členmi prezídia sú prezident, dvaja viceprezidenti, predseda kynologickej rady a

ďalší piati členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov.

3. Prezídium zvoláva prezident spravidla raz za mesiac najmenej 5 dní vopred s

určeným programom. Zasadnutia prezídia sa môžu zúčastniť predseda DR SPK a

predseda DK SPK.

4. Úlohy prezídia:

a) medzi zasadnutiami snemov sa stará o všetky záležitosti SPK, spravuje majetok

SPK, rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení snemu; o svojej činnosti podáva

správu snemu,

b) zvoláva a organizačne zabezpečuje snem, navrhuje volebný a rokovací poriadok

snemu, pripravuje ostatné materiály na zasadnutie snemu,

c) dozerá, aby stanovy SPK, Organizačný a rokovací poriadok a Disciplinárny poriadok

SPK boli v súlade s platnými právnymi predpismi a záujmami SPK; ak sa dostanú do

rozporu s právnymi predpismi a záujmami SPK, podáva snemu návrh na ich zmenu,

d) riadi činnosť odborných komisií a metodicky usmerňuje činnosť organizačných

zložiek SPK,

e) v súlade s rozpočtom rozhoduje o použití rozpočtových prostriedkov a prostriedkov

z fondov, ktoré spravuje,

f) vymenúva a odvoláva riaditeľa kancelárie SPK a členov odborných komisií,

g) schvaľuje odborné kritériá zamestnancov SPK a OPK,

h) schvaľuje vznik, zlúčenie a zánik OPK,

i) menuje riaditeľa kancelárie SPK a určuje nevyhnutný počet pracovníkov kancelária

potrebných na zabezpečenie jej činnosti.


5. V naliehavých prípadoch môže prezídium rozhodnúť o veciach patriacich do

právomocí snemu. Takéto rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť, ak nebolo

schválené na najbližšom sneme.

6. Kancelária SPK sa skladá z riaditeľa kancelárie SPK a z nevyhnutného počtu

pracovníkov, ktorý určí prezídium.

7. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie SPK sa vzťahujú všeobecne

záväzné právne predpisy.


§ 13

Prezident

1. Prezident je štatutárny orgán SPK. Podpisuje v mene SPK písomnosti, ktorých

podpísanie si vyhradil, ostatné písomnosti podpisujú funkcionári určení podľa

vnútorného predpisu, pokiaľ prezídium SPK nerozhodne inak.

2. Prezident zodpovedá za svoju činnosť snemu.

3. Prezidenta zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu poverenia

prezidentom alebo poverenia prezídiom.

4. Neodkladné záležitosti môže za prezídium vybaviť prezident a jeden z

viceprezidentov. Ich rozhodnutie musí byť schválené najbližším prezídiom, inak stráca

platnosť a účinnosť.


§ 14

Dozorná rada SPK

1. DR SPK je 5-členný kontrolný orgán SPK. DR SPK kontroluje činnosť SPK v tomto

rozsahu:

a) dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov

SPK,

b) poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom SPK a kontroluje plnenie uložených

úloh týmito orgánmi,

c) kontroluje finančné hospodárenie SPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a

iným majetkom podľa schváleného rozpočtu a na tento účel vykonáva revíziu

hospodárenia,

d) vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi

SPK, pri výkone svojej funkcie je nezávislá od prezídia. Za svoju činnosť zodpovedá

snemu, ktorému predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom

opatrení.

2. Členom DR SPK nesmie byť člen prezídia, člen DK SPK ani zamestnanec SPK.


§ 15

Disciplinárna komisia SPK

1. DK SPK je disciplinárny orgán SPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia a porušenie

vnútorných predpisov SPK podľa disciplinárneho poriadku SPK.

2. DK SPK môže rozhodnúť o odňatí riešenia disciplinárneho prípadu miestne

príslušnej disciplinárnej komisii a odstúpiť vec na riešenie inej disciplinárnej komisii, ak

sú vznesené námietky zaujatosti proti miestne príslušnej komisii.

3. DK SPK predkladá správu o činnosti na snem.


§ 16

Kancelária SPK

1. Kanceláriu SPK riadi riaditeľ, ktorý podpisuje všetku agendu kancelárie, okrem

agendy, ktorá patrí do právomoci prezidenta SPK, resp. iných poverených štatutárnych

zástupcov.

2. Na pracovno-právne vzťahy kancelárie SPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne

predpisy.

3. Kancelária SPK plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje činnosť prezidenta a prezídia, orgánov a komisií SPK,

b) pripravuje podklady na rokovania prezídia,

c) organizačne zabezpečuje plnenie úloh z prezídia,

d) spravuje pridelený majetok SPK,

e) vedie centrálnu evidenciu členov SPK,

f) deleguje skúšobné komisie na skúšky z poľovníctva,

g) deleguje na chovateľské prehliadky odborný dozor z členov Ústrednej hodnotiteľskej

komisie,

h) plní ostatné úlohy určené prezídiom.


5. časť

OPK a jej orgány


§ 17

Obvodná poľovnícka komora

1. OPK je organizačnou zložkou SPK. OPK pôsobí spravidla v územnom obvode

obvodného lesného úradu a združuje základné organizačné zložky SPK, ktorými sú

užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti a základné organizačné zložky,

ktoré nie sú užívateľmi revíru, ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ako aj fyzické

osoby - členov SPK s trvalým pobytom v obvode jej pôsobnosti.

2. Návrh na vznik OPK predkladá prípravný výbor, ktorý preukáže aké územie a akú

členskú základňu zastupuje notárskou zápisnicou zo zhromaždenia fyzických osôb a

právnických osôb, ktoré tvoria novú OPK.

3. Pri vzniku novej OPK rozdelením pôvodnej OPK prechádza majetok z vlastníctva

pôvodnej OPK do vlastníctva novovzniknutých OPK podľa teritoriálneho umiestnenia a

podielu počtu členskej základne tvoriacej novovzniknuté OPK.

4. Pri zlúčení pôvodných OPK prechádza ich majetok do vlastníctva novej OPK.

5. Orgánmi OPK sú:

a) konferencia,

b) predstavenstvo,

c) predseda,

d) obvodná dozorná rada,

e) obvodná disciplinárna komisia.

6. OPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať

majetok.


§ 18

Konferencia

1. Konferenciu zvoláva predstavenstvo raz za rok písomnými pozvánkami najmenej 14

dní vopred s uvedením programu rokovania. Konferencie sa spravidla zúčastnia

delegáti volení základnými organizačnými jednotkami SPZ v územnej pôsobnosti OPK

a členmi SPK, fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK na

predchádzajúcu výročnú konferenciu. Základná organizačná jednotka SPK alebo

členovia SPK, fyzické osoby môžu na konferenciu vyslať aj iného delegáta.

Konferencie sa môžu zúčastniť aj delegáti zastupujúci členov poľovníckych

organizácií, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru podľa

§ 13 ods. 1 zákona, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK. Počet

delegátov zastupujúcich týchto členov poľovníckych organizácií, určí predstavenstvo na

základe zoznamov poskytnutých jednotlivými poľovníckymi organizáciami kľúčom,

rešpektujúcim rovnosť všetkých poľovníckych organizácií, ktoré si toto právo uplatnili.

Týchto delegátov na konferenciu vysiela príslušný orgán poľovníckej organizácie po ich

predchádzajúcom súhlase.

Konferencie sa ako delegáti zúčastňujú aj členovia predstavenstva, predseda obvodnej

dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie, ak by neboli zvolení za

delegátov.

Mimoriadnu konferenciu zvoláva predstavenstvo z vlastného podnetu, alebo ak o

zvolanie mimoriadnej konferencie požiada viac ako polovica delegátov predchádzajúcej

výročnej konferencie, alebo ak o  to  požiada prezídium SPK. Rokovanie konferencie,

voľby do orgánov a voľby delegátov na snem sa riadia volebným a rokovacím

poriadkom schváleným konferenciou. Hostí na konferenciu môže pozvať

predstavenstvo.

2. Výročná konferencia sa uskutočňuje raz za 5 rokov a je zhromaždením delegátov

zvolených základnými organizačnými jednotkami SPK v územnej pôsobnosti OPK,

členmi SPK, fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK ako aj

delegátov zastupujúcich členov poľovníckych organizácií, ktorí nie sú členmi alebo

užívateľmi poľovného revíru podľa § 13 ods. 1 zákona, ak poľovnícke organizácie

využijú právo na ich  vyslanie.

Pre účasť delegátov zastupujúcich členov poľovníckych organizácií, ktorí nie sú členmi

alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru podľa § 13 ods. 1 zákona, pre účasť

členov predstavenstva, predsedu obvodnej dozornej rady, predsedu obvodnej

disciplinárnej komisie a hostí na výročnej konferencii ako aj pre obsah volebného a

rokovacieho poriadku výročnej konferencie platia ustanovenia odseku 1 obdobne.

3. Výročná konferencia:

a) navrhuje vznik, zlúčenie a zánik OPK, ktoré predkladá na schválenie prezídiu,

b) rozhoduje o odčlenení časti územia a členov na vytvorenie novej OPK,

c) volí orgány OPK podľa volebného poriadku a delegátov na snem,

d) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na

bežný rok, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, rozhoduje o všetkých

zásadných majetkových otázkach a použití účelových príspevkov,

e) schvaľuje plán hlavných úloh OPK na nasledujúci rok,

f) rozhoduje o účelovom príspevku, jeho výške a použití,

g) rozhoduje o odvolaní alebo uvoľnení z funkcie členov predstavenstva, obvodnej

dozornej rady a obvodnej disciplinárnej komisie,

h) rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK.

4. Program konferencie nie je pre konferenciu OPK záväzný a možno ho upraviť podľa

aktuálnych potrieb.


§ 19

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom OPK, ktoré medzi konferenciami:

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení konferencie a

uznesení orgánov SPK,

b) určuje, ktorá organizačná zložka plní úlohy vyplývajúce z § 42 ods. 1 zákona okrem

písm. f) v podmienkach OPK,

c) predkladá návrh rozpočtu OPK, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje

hospodárenie a vedenie hospodárskej evidencie a nakladanie s majetkom OPK,

d) rozhoduje o odvolaní v prípade neprijatia člena predsedom,

e) organizuje teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva, zostavuje

skúšobné komisie pre skúšky z poľovníctva a zabezpečuje vykonanie skúšok z

poľovníctva,

f) vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľskej prehliadky,

g) navrhuje zástupcu OPK v poradných zboroch a navrhuje zástupcov OPK v

chovateľských radách,

h) zriaďuje pre svoju činnosť kanceláriu OPK ako odborný, administratívny a výkonný

útvar, riadi a kontroluje jej činnosť, rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného

pomeru so zamestnancami kancelárie,

i) zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie, určuje ich obsahovú náplň,

vymenúva a odvoláva ich členov,

j) zvoláva zasadnutie konferencie, pripravuje podkladové materiály a organizačne ju

zabezpečuje,

k) predkladá správu o činnosti od ostatnej konferencie,

l) rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK, ktoré si vyhradí.

2. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka.

Zasadnutie predstavenstva musí zvolať, ak o to požiada prezídium SPK alebo orgány

štátnej správy poľovníctva. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť predseda

obvodnej dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie.

3. Predstavenstvo môže v neodkladných prípadoch rozhodnúť i o veciach, ktoré patria

do kompetencie konferencie. Takéto rozhodnutie musí byť dodatočne schválené

najbližšou konferenciou, inak stráca platnosť a účinnosť.


§ 20

Kancelária OPK

1. Kancelária OPK sa skladá z vedúceho kancelárie OPK a z nevyhnutného počtu

pracovníkov, ktorý určí predstavenstvo.

2. Kancelária OPK plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje činnosť predsedu a predstavenstva, orgánov OPK a ich komisií,

b) pripravuje podklady na rokovania predstavenstva,

c) organizačne zabezpečuje plnenie úloh z predstavenstva,

d) spravuje pridelený majetok,

e) vedie evidenciu členov SPK v obvode,

f) vydáva a odníma poľovné lístky a predlžuje ich platnosť,

g) vedie evidenciu vydaných a odňatých poľovných lístkoch,

h) plní ostatné úlohy určené predstavenstvom.

3. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie OPK sa vzťahujú všeobecne

záväzné právne predpisy1).


§ 21

Predseda

1. Štatutárnym zástupcom OPK je predseda, podpisuje v mene OPK všetky

písomnosti a zastupuje OPK navonok. Ďalšieho štatutárneho zástupcu OPK určí

predstavenstvo.

2. Predseda riadi činnosť predstavenstva. Na základe jeho poverenia alebo poverenia

predstavenstva môžu riadiť príslušné úseky činnosti aj iní členovia predstavenstva s

príslušnou podpisovou právomocou.

3. V neodkladných prípadoch môže vo veci vyhradenej predstavenstvu rozhodnúť

predseda s jedným členom predstavenstva. Takéto rozhodnutie musí byť schválené na

najbližšom zasadnutí predstavenstva, inak stráca platnosť a účinnosť.

4. Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda v rozsahu poverenia

predsedom alebo poverenia predstavenstva.


§ 22

Obvodná dozorná rada

1. Obvodná dozorná rada je trojčlenný kontrolný orgán riadený jej predsedom. Členstvo

v obvodnej dozornej rade je nezlučiteľné s funkciou člena predstavenstva, člena

disciplinárneho orgánu alebo zamestnanca OPK.

2. Obvodná dozorná rada vo svojej činnosti:

a) dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútorných predpisov SPK,

b) kontroluje plnenie uznesení orgánmi a komisiami OPK,

c) orgánom, komisiám a členom OPK poskytuje odbornú a metodickú pomoc,

d) kontroluje finančné hospodárenie OPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a

iným majetkom podľa schváleného rozpočtu a na tento účel vykonáva revíziu

hospodárenia,

e) vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými

predpismi SPK a pri výkone funkcie je nezávislá od predstavenstva. Za svoju činnosť

zodpovedá konferencii, ktorej predkladá správu o výsledkoch kontroly činnosti spolu s

návrhom opatrení.


§ 23

Obvodná disciplinárna komisia

1. Obvodná disciplinárna komisia je disciplinárny orgán OPK, ktorý rieši disciplinárne

previnenia podľa disciplinárneho poriadku.

2. Predsedu a štyroch členov obvodnej disciplinárnej komisie volí konferencia.


§ 24

Členovia SPK, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie alebo nie sú

držiteľmi poľovného lístka

1. Členov SPK, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie alebo nie sú držiteľmi

poľovného lístka, eviduje OPK príslušná podľa miesta trvalého pobytu člena.

2. OPK vytvára podmienky pre prehlbovanie ich odborných vedomostí, plnenie

členských povinností a účasť na akciách organizovaných SPK

.

6. časť

Prechodné a záverečné ustanovenia


§ 25

Prechodné ustanovenia

1. Delegáti obvodného snemu podľa § 81 ods. 5 zákona pokračujú podľa týchto stanov

v rokovaní ako výročná konferencia, ktorá zvolí orgány OPK. Rokovanie tejto výročnej

konferencie sa uskutoční do 31. marca 2010 a zvolajú ho orgány podľa § 80 ods. 15

zákona.

2. Zakladajúci členovia SPK - fyzické osoby podľa § 81 ods. 2 a právnické osoby podľa

§ 81 ods. 3, zaplatia členský príspevok na rok 2010 do 31. marca 2010 vo výške

určenej ustanovujúcim snemom.


§ 26

Účinnosť

Stanovy SPK schválené na ustanovujúcom sneme 23.1.2010 v znení zmien a

doplnkov schválených snemom SPK 11.6.2011 nadobudli účinnosť 11.6.2011.………………………………………

Ing. Tibor Lebocký

prezident

Slovenskej poľovníckej komory
Príloha č. 1

k Stanovám SPK

Etický kódex poľovníka


Článok 1

Poľovník pozná, ovláda, ctí a dodržiava právne predpisy upravujúce poľovníctvo v

Slovenskej republike a v Európskej únii.


Článok 2

Poľovník si ctí, v praxi dodržiava a rozširuje všetky zvyky a tradície súvisiace s

poľovníctvom a lovom.


Článok 3

Poľovník sa trvale vzdeláva a poznávanie prírody chápe ako svoju vnútornú potrebu.


Článok 4

Poľovník dbá na práva a oprávnené záujmy ostatných poľovníkov a na práva a

oprávnené záujmy celej spoločnosti.


Článok 5

Poľovník dbá o mravnú čistotu poľovníckej komory a správa sa tak, aby mohol byť

vzorom pre celú spoločnosť.


Článok 6

Poľovník chápe zver ako neoddeliteľnú súčasť prírody a nenahraditeľný, trvalo

udržateľný zdroj prírody.


Článok 7

Poľovník preukazuje zveri úctu, ktorú si zaslúži, stará sa o ňu, chráni ju a ctí

zodpovednosť za starostlivosť o ňu.


Článok 8

Poľovník chápe účasť na love ako česť, ktorej sa mu dostalo od prírody a podľa toho

sa na love správa.


Článok 9

Poľovníkovi neslúži zver len ako terč a pri love ho nemotivujú iba ekonomické aspekty

alebo zdroj streleckej zábavy.


Článok 10

Poľovník pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými členmi komory, domácimi a

zahraničnými poľovníckymi spoločnosťami.

Organizácia - Stanovy
Online prihláška
Obvodná poľovnícka komora Levice
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA
KOMORA LEVICE
logo
© 2012 OPK Levice | Admin
menu
Slovenský poľovnícky zväz
Poľovnícka organizácia Diana
menu
menu