Poľovné lístky


Vydávanie poľovných lístkov


Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak

spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené zákonom č.274/2009 Z.z.. Poľovný

lístok vydáva, jeho platnosť predlžuje a odníma obvodná poľovnícka komora, v

pôsobnosti ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

Druhy poľovných lístkov:

- poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,

- poľovný lístok pre cudzincov.


Poľovné lístky sa vydávajú:

- na jeden alebo päť kalendárnych rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca s

trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

- na jeden kalendárny rok pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy,

na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom,

- na rok, mesiac alebo týždeň pre cudzinca.

Obvodná komora vydá poľovný lístok osobe, ktorá preukáže, že

- je staršia ako 16 rokov,

- má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory,

- zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na

vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo

povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z

poľovníctva je verejnou listinou,

- je členom komory,

- je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti

poľovného lístka,

- zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím

predmetom, možno vydať poľovnícky lístok až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.

Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie a ak už bol vydaný, tak sa odníme,

osobe

- ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky

- bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo

zahladené, alebo

- ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na

predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú

predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho

platnosti.

Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že

- jeho držiteľ prestal spĺňať vyššie uvedené podmienky

- držiteľovi poľovného lístku bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva

poľovníctva,

- o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona

príslušný obvodný lesný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.

Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý

povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku. Osobe, ktorej bol

poľovný lístok odňatý na trvalo môže obvodný lesný úrad povoliť vykonanie skúšky

najskôr po uplynutí 10 rokov.

Držiteľ poľovného lístku je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal

spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

Neplatný alebo odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať

obvodnej komore.

Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí

Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný

lístok pre cudzincov.


Poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovného lístka

Za vydanie poľovného lístka

1. Ročného 10 €

2. 5-ročného 40 €

3. Na jeden kalendárny rok pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej

školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom 5 €


Predĺženie platnosti poľovného lístka

1. Ročného 5 €

2. 5-ročného 20 €

3. Na jeden kalendárny rok pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej

školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom 2,50


Prílohy potrebné k vydaniu/predĺženiu platnosti poľovného lístka

1. a) vysvedčenie o skúške z poľovníctva [§50 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.

z.]

b) doklad, ktorý nahrádza skúšku z poľovníctva [§51 ods. 4 písm. c) zákona č.

274/2009 Z. z.]

c) doterajší platný poľovný lístok

d) potvrdenie o návšteve školy a o absolvovaní predmetu poľovníctvo [§51 ods.

6zákona č. 274/2009 Z. z.]

2. Doklad o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas

platnosti poľovného lístka [§51 ods. 4 písm. e) zákona č. 274/2009 Z. z.]

* Doklad vydáva SPZ, poistenie je súčasťou členského príspevku do SPZ 

3. 2x fotografia formátu 3 x 3,5 cm

4. potvrdenie poľovníckej organizácie prostredníctvom ktorej je členom SPK

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ
na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti doloženú predpísanými
náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho
platnosti (najneskôr 1.12.). Ak žiadateľ podá žiadosť po tomto termíne (2.12 a
neskôr), už nie je možné považovať žiadosť za žiadosť o predĺženie, ale za
žiadosť o vydanie poľovného lístka a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok za
vydanie poľovného lístka.
Poľovné lístky

Formuláre na stiahnutie (PDF)

Online prihláška
Obvodná poľovnícka komora Levice
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA
KOMORA LEVICE
logo
© 2012 OPK Levice | Admin
menu
Slovenský poľovnícky zväz
Poľovnícka organizácia Diana
menu
menu