Aktuality

Aktuality

Africký mor ošípaných (AMO)

u domácich ošípaných a diviakov

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

 

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov

 • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat

 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou

 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi

 • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

 • ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

 

Chovy ošípaných – prevencia

 

  • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné

oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu

dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a

návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)

  • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich

kontaktu s krmivom a stelivom

 • rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov

a výrobkov z diviačieho mäsa

 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov

 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím

 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

 

Užívatelia poľovných revírov – prevencia

 

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených

uhynutých diviakov

 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie

alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste

úhynu

 • lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov

 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlav-

nej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii

 • zákaz prikrmovania diviakov

 • dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie diviakov podľa inštrukcií RVPS

 

 

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v Rumunsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

 

Online prihláška
Obvodná poľovnícka komora Levice
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA
KOMORA LEVICE
logo
© 2012 OPK Levice | Admin
menu
Slovenský poľovnícky zväz
Poľovnícka organizácia Diana
menu
menu